Gốc > Mục:Đề thi > Mục:Tiểu học > Mục:Lớp 5 > Mục:Toán học >
title:Toán Tuổi thơ lớp 5 (2012-2013)
date:10-01-2013
sender:Bùi Thị Hạnh
source:ST
type:doc
ĐỀ OLYMPIC TOÁN TUỔI THƠ VÒNG 1 - LỚP 5 - NĂM HỌC 2012 - 2013
ĐỀ THI TIẾP SỨC ĐỒNG ĐỘI
Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Điểm: . . . . . . . . . .

Câu 1. a) Tính: A = 2 – 3 + 4 – 5 + 6 – 7 + 8 – 9 + . . . . + 98 – 99 + 100
A = . . . . .
b) Tìm a là số tự nhiên lớn nhất sao cho: 3,42 x a < 13;
a = . . . . .


ĐỀ OLYMPIC TOÁN TUỔI THƠ VÒNG 1 - LỚP 5 - NĂM HỌC 2012 - 2013
ĐỀ THI TIẾP SỨC ĐỒNG ĐỘI

Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Điểm: . . . . . . . . . .

Câu 2. a) Một hình chữ nhật có chiều dài bằng 12,6 m. Chiều rộng bằng 0,25 chiều
dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó ?
Đáp số: . . . . . . . .
b) Tìm b là số tự nhiên lớn nhất sao cho: 5,12 x b < 15;
a = . . . . .

ĐỀ OLYMPIC TOÁN TUỔI THƠ VÒNG 1 - LỚP 5 - NĂM HỌC 2012 - 2013
ĐỀ THI TIẾP SỨC ĐỒNG ĐỘI
Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Điểm: . . . . . . . . . .

Câu 3. a) Khi nhân 1 số với 245, một bạn học sinh đã đặt các tích riêng thẳng cột như trong phép cộng nên tìm ra kết quả là 4257. Tìm tích đúng của phép nhân đó ?
Tích đúng của phép nhân đó là: . . . . . .
b) Tìm b là số tự nhiên lớn nhất sao cho: 8,3 x b < 24;
b = . . . . . .

ĐỀ OLYMPIC TOÁN TUỔI THƠ VÒNG 1 - LỚP 5 - NĂM HỌC 2012 - 2013
ĐỀ THI TIẾP SỨC ĐỒNG ĐỘI
Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Điểm: . . . . . . . . . .

Câu 4. a) Có 40 quả vừa cam, vừa quýt, vừa bưởi. Số cam và số bưởi cộng lại thì bằng số quýt. Số cam và số quýt cộng lại thì bằng 4 lần số bưởi. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu quả ?
Đáp số: Cam: . . . . .quả; quýt: . . . . . .quả; bưởi: . . . . . . quả.
b) Tìm c là số tự nhiên bé nhất sao cho: 4,25 x c > 17
c = . . . . .


ĐỀ OLYMPIC TOÁN TUỔI THƠ VÒNG 1 - LỚP 5 - NĂM HỌC 2012 - 2013
ĐỀ THI TIẾP SỨC ĐỒNG ĐỘI
Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Điểm: . . . . . . . . . .

Câu 5. a) Một trường học có 315 bạn nam và cứ 3 bạn là nam thì 2 bạn là nữ. Hỏi trường ấy có bao nhiêu bạn nữ?
Đáp số: nữ: . . . . . . . . . bạn.
b) Tìm y à số tự nhiên sao cho: y x 2,52 < 11
y = . . . . . . . . .


ĐỀ OLYMPIC TOÁN TUỔI THƠ VÒNG 1 - LỚP 5 - NĂM HỌC 2012 - 2013
ĐỀ THI TIẾP SỨC ĐỒNG ĐỘI
Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Điểm: . . . . . . . . . .

Câu 6. a) Một hình chữ nhật nếu bớt chiều dài 5cm thì được một hình vuông có chu vi 81cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.
Đáp số: . . . . . . . . . .
b) Tìm số tự nhiên y bé nhất sao cho: y x 7,5 > 21
y = . . . . . . . . .